آخرین اطلاعیه های فروشگاه

کولر گازی و اسپلیت گری

قیمت های جدید ، تصاویر و اطلاعات کامل انواع کولر گازی و اسپلیت گری

کولر گازی و اسپلیت گری 29 محصول وجود دارد

در صفحه
 • 0 ریال

   عملکرد: سرمايش و گرمایش + اینورتر برای مساحت 25 تا 35 متر مربع (براساس شرایط) حداکثر فاصله افقی پنل داخلی با بیرونی: 22 متر دارای نشانگر زمان شستشوی فیلتر و عیب یابی خودکار دارای یخ زدای هوشمند و نمایشگر LED دارای گاز مبرد R410 و کمپرسور روتاری

  0 ریال
 • 0 ریال

   عملکرد: سرمايش و گرمایش برای مساحت 25 تا 35 متر مربع (براساس شرایط) حداکثر فاصله افقی پنل داخلی با بیرونی: 22 متر دارای نشانگر زمان شستشوی فیلتر و عیب یابی خودکار دارای یخ زدای هوشمند و نمایشگر ساعت دارای گاز مبرد R410 و کمپرسور روتاری

  0 ریال
 • 0 ریال

  عملکرد: سرمايش و گرمایش برای مساحت 15 تا 20 متر مربع (براساس شرایط) قابلیت کارکرد در مناطق معتدل و قابل حمل دارای گاز مبرد R410 و کمپرسور روتاری

  0 ریال
 • 0 ریال

   عملکرد: سرمايش و گرمایش + سه فاز برای مساحت 70 تا 100 متر مربع (براساس شرایط) حداکثر فاصله افقی پنل داخلی با بیرونی: 28 متر دارای پرتاب باد 4 جهته وعیب یابی خودکار قابلیت کارکرد در مناطق معتدل و حاره ای دارای گاز مبرد R410 و کمپرسور اسکرال

  0 ریال
 • 0 ریال

   عملکرد: سرمايش برای مساحت 25 تا 35 متر مربع (براساس شرایط) حداکثر فاصله افقی پنل داخلی با بیرونی: 22 متر دارای نشانگر زمان شستشوی فیلتر و عیب یابی خودکار دارای نمایشگر LED و یخ زدایی هوشمند قابلیت کارکرد در مناطق معتدل و حاره ای دارای گاز مبرد R22 و کمپرسور پیستونی

  0 ریال
 • 0 ریال

   عملکرد: سرمايش برای مساحت 34 تا 45 متر مربع (براساس شرایط) حداکثر فاصله افقی پنل داخلی با بیرونی: 22 متر دارای نشانگر زمان شستشوی فیلتر و عیب یابی خودکار قابلیت کارکرد در مناطق معتدل و حاره ای دارای گاز مبرد R410 و کمپرسور پیستونی

  0 ریال
 • 0 ریال

   عملکرد: سرمايش برای مساحت 25 تا 35 متر مربع (براساس شرایط) حداکثر فاصله افقی پنل داخلی با بیرونی: 22 متر دارای نمایشگر دیجیتال و فیلتر سلامتی قابلیت کارکرد در مناطق معتدل و حاره ای دارای گاز مبرد R410 و کمپرسور روتاری

  0 ریال
 • 0 ریال

   عملکرد: سرمايش و گرمایش + اینورتر برای مساحت 50 تا 70 متر مربع (براساس شرایط) حداکثر فاصله افقی پنل داخلی با بیرونی: 28 متر دارای نشانگر زمان شستشوی فیلتر و عیب یابی خودکار دارای یخ زدای هوشمند و نمایشگر ساعت دارای گاز مبرد R410 و کمپرسور روتاری

  0 ریال
 • 0 ریال

   عملکرد: سرمايش برای مساحت 40 تا 60 متر مربع (براساس شرایط) حداکثر فاصله افقی پنل داخلی با بیرونی: 28 متر دارای نشانگر زمان شستشوی فیلتر و عیب یابی خودکار قابلیت کارکرد در مناطق معتدل و حاره ای دارای گاز مبرد R410 و کمپرسور پیستونی

  0 ریال
 • 0 ریال

   عملکرد: سرمايش برای مساحت 50 تا 70 متر مربع (براساس شرایط) حداکثر فاصله افقی پنل داخلی با بیرونی: 28 متر دارای نشانگر زمان شستشوی فیلتر و عیب یابی خودکار قابلیت کارکرد در مناطق معتدل و حاره ای دارای گاز مبرد R410 و کمپرسور پیستونی

  0 ریال
 • 0 ریال

   عملکرد: سرمايش و گرمایش برای مساحت 40 تا 60 متر مربع (براساس شرایط) حداکثر فاصله افقی پنل داخلی با بیرونی: 28 متر دارای نمایشگر ساعت و عیب یابی خودکار دارای یخ زدای هوشمند و نظافت خودکار دارای گاز مبرد R22 و کمپرسور روتاری

  0 ریال
 • 0 ریال

   عملکرد: سرمايش و گرمایش برای مساحت 17 تا 22 متر مربع (براساس شرایط) حداکثر فاصله افقی پنل داخلی با بیرونی: 28 متر دارای نشانگر زمان شستشوی فیلتر و عیب یابی خودکار دارای یخ زدای هوشمند و نمایشگر ساعت دارای گاز مبرد R410 و کمپرسور روتاری

  0 ریال
 • 0 ریال

   عملکرد: سرمايش و گرمایش برای مساحت 12 تا 15 متر مربع (براساس شرایط) حداکثر فاصله افقی پنل داخلی با بیرونی: 15 متر دارای نشانگر زمان شستشوی فیلتر و عیب یابی خودکار دارای یخ زدای هوشمند و نمایشگر ساعت دارای گاز مبرد R410 و کمپرسور روتاری

  0 ریال
 • 0 ریال

   عملکرد: سرمايش برای مساحت 40 تا 60 متر مربع (براساس شرایط) حداکثر فاصله افقی پنل داخلی با بیرونی: 28 متر دارای نشانگر زمان شستشوی فیلتر و عیب یابی خودکار دارای یخ زدای هوشمند و نمایشگر ساعت دارای گاز مبرد R22 و کمپرسور پیستونی

  0 ریال
 • 0 ریال

   عملکرد: سرمايش و گرمایش + اینورتر برای مساحت 40 تا 60 متر مربع (براساس شرایط) حداکثر فاصله افقی پنل داخلی با بیرونی: 28 متر دارای نشانگر زمان شستشوی فیلتر و عیب یابی خودکار قابلیت کارکرد در مناطق معتدل و حاره ای دارای گاز مبرد R410 و کمپرسور روتاری

  0 ریال