آخرین اطلاعیه های فروشگاه

کولر گازی سام

قیمت های جدید، تصاویر و اطلاعات کامل انواع کولر گازی سام

کولر گازی سام 23 محصول وجود دارد

در صفحه
 • 0 ریال

   عملکرد: سرمايش سه فاز برای مساحت 80 تا 110 متر مربع(براساس شرایط) حداکثر فاصله افقی پنل داخلی با بیرونی: 48 متر تنظیم خودکار دریچه هوا و  قدرت پرتاب باد قوی قابلیت کارکرد در مناطق حاره ای دارای گاز مبرد R22 و کمپرسور اسکرال نصب رایگان به همراه 5 متر لوله رایگان

  0 ریال
 • 0 ریال

   عملکرد: سرمايش تک فاز برای مساحت 50 تا 70 متر مربع(براساس شرایط) حداکثر فاصله افقی پنل داخلی با بیرونی: 20 متر تنظیم خودکار دریچه هوا و  قدرت پرتاب باد قوی قابلیت کارکرد در مناطق حاره ای دارای گاز مبرد R22 و کمپرسور پیستونی نصب رایگان به همراه 5 متر لوله رایگان

  0 ریال
 • 0 ریال

   عملکرد: سرمايش و گرمایش + اینورتر برای مساحت 25 تا 35 متر مربع(براساس شرایط) حداکثر فاصله افقی پنل داخلی با بیرونی: 15 متر قابلیت شروع به کار خودکار و تنظیم خودکار دریچه هوا دارای گاز مبرد R410 و کمپرسور روتاری نصب رایگان به همراه 5 متر لوله رایگان

  0 ریال
 • 0 ریال

   عملکرد: سرمايش و گرمایش سه فاز برای مساحت 130 تا 180 متر مربع(براساس شرایط) حداکثر فاصله افقی پنل داخلی با بیرونی: 48 متر تنظیم خودکار دریچه هوا و  قدرت پرتاب باد قوی قابلیت کارکرد در مناطق حاره ای دارای گاز مبرد R22 و کمپرسور اسکرال نصب رایگان به همراه 5 متر لوله رایگان

  0 ریال
 • 0 ریال

   عملکرد: سرمايش و گرمایش + اینورتر برای مساحت 40 تا 60 متر مربع(براساس شرایط) حداکثر فاصله افقی پنل داخلی با بیرونی: 18 متر قابلیت شروع به کار خودکار و تنظیم خودکار دریچه هوا دارای گاز مبرد R410 و کمپرسور روتاری نصب رایگان به همراه 5 متر لوله رایگان

  0 ریال
 • 0 ریال

   عملکرد: سرمايش و گرمایش  برای مساحت 25 تا 35 متر مربع(براساس شرایط) حداکثر فاصله افقی پنل داخلی با بیرونی: 15 متر قابلیت شروع به کار خودکار و تنظیم خودکار دریچه هوا دارای گاز مبرد R410 و کمپرسور روتاری نصب رایگان به همراه 5 متر لوله رایگان

  0 ریال
 • 0 ریال

   عملکرد: سرمايش و گرمایش + اینورتر برای مساحت 34 تا 45 متر مربع(براساس شرایط) حداکثر فاصله افقی پنل داخلی با بیرونی: 18 متر قابلیت شروع به کار خودکار و تنظیم خودکار دریچه هوا دارای گاز مبرد R410 و کمپرسور روتاری نصب رایگان به همراه 5 متر لوله رایگان

  0 ریال
 • 0 ریال

   عملکرد: سرمايش و گرمایش تک فاز برای مساحت 50 تا 70 متر مربع(براساس شرایط) حداکثر فاصله افقی پنل داخلی با بیرونی: 20 متر تنظیم خودکار دریچه هوا و  قدرت پرتاب باد قوی قابلیت کارکرد در مناطق حاره ای دارای گاز مبرد R22 و کمپرسور روتاری نصب رایگان به همراه 5 متر لوله رایگان

  0 ریال
 • 0 ریال

   عملکرد: سرمايش و گرمایش + اینورتر برای مساحت 12 تا 15 متر مربع(براساس شرایط) حداکثر فاصله افقی پنل داخلی با بیرونی: 15 متر قابلیت شروع به کار خودکار و تنظیم خودکار دریچه هوا دارای گاز مبرد R410 و کمپرسور روتاری نصب رایگان به همراه 5 متر لوله رایگان

  0 ریال
 • 0 ریال

   عملکرد: سرمايش و گرمایش  برای مساحت 12 تا 15 متر مربع(براساس شرایط) حداکثر فاصله افقی پنل داخلی با بیرونی: 15 متر قابلیت شروع به کار خودکار و تنظیم خودکار دریچه هوا دارای گاز مبرد R410 و کمپرسور روتاری نصب رایگان به همراه 5 متر لوله رایگان

  0 ریال
 • 0 ریال

   عملکرد: سرمايش و گرمایش برای مساحت 34 تا 45 متر مربع(براساس شرایط) حداکثر فاصله افقی پنل داخلی با بیرونی: 18 متر قابلیت شروع به کار خودکار و تنظیم خودکار دریچه هوا دارای گاز مبرد R410 و کمپرسور روتاری نصب رایگان به همراه 5 متر لوله رایگان

  0 ریال
 • 0 ریال

   عملکرد: سرمايش و گرمایش  برای مساحت 40 تا 60 متر مربع(براساس شرایط) حداکثر فاصله افقی پنل داخلی با بیرونی: 18 متر قابلیت شروع به کار خودکار و تنظیم خودکار دریچه هوا دارای گاز مبرد R410 و کمپرسور روتاری نصب رایگان به همراه 5 متر لوله رایگان

  0 ریال
 • 0 ریال

   عملکرد: سرمايش  برای مساحت 25 تا 35 متر مربع(براساس شرایط) ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻮدﮐﺎر درﯾﭽﻪ ﻫﻮا ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ داراي ﻗﺪرت ﭘﺮﺗﺎب ﺑﺎد ﻗﻮی و ﮐﻢ ﺻﺪا قابلیت کارکرد در مناطق حاره ای دارای گاز مبرد R22 و کمپرسور روتاری

  0 ریال
 • 0 ریال

   عملکرد: سرمايش برای مساحت 50 تا 70 متر مربع(براساس شرایط) حداکثر فاصله افقی پنل داخلی با بیرونی: 20 متر قابلیت شروع به کار خودکار و تنظیم خودکار دریچه هوا دارای گاز مبرد R22 و کمپرسور پیستونی نصب رایگان به همراه 5 متر لوله رایگان

  0 ریال
 • 0 ریال

   عملکرد: سرمايش و گرمایش  برای مساحت 17 تا 22 متر مربع(براساس شرایط) حداکثر فاصله افقی پنل داخلی با بیرونی: 15 متر قابلیت شروع به کار خودکار و تنظیم خودکار دریچه هوا دارای گاز مبرد R410 و کمپرسور روتاری نصب رایگان به همراه 5 متر لوله رایگان

  0 ریال
 • 0 ریال

   عملکرد: سرمايش و گرمایش + اینورتر برای مساحت 17 تا 22 متر مربع(براساس شرایط) حداکثر فاصله افقی پنل داخلی با بیرونی: 15 متر قابلیت شروع به کار خودکار و تنظیم خودکار دریچه هوا دارای گاز مبرد R410 و کمپرسور روتاری نصب رایگان به همراه 5 متر لوله رایگان

  0 ریال