آخرین اطلاعیه های فروشگاه

مشعل گرم ایران

قیمت های جدید و اطلاعات کامل مشعل های گازی،گازوئیلی و دوگانه سوز گرم ایران

مشعل گرم ایران 104 محصول وجود دارد

زیرشاخه ها

در صفحه
 • 6,688,500,000 ریال 6,825,000,000 ریال 2%
  جدید

  مدل :GND-3120 Mراندمان بسیار بالانوع سوخت : گاز + گازوییلکیفیت بالای قطعات و ساختسهولت نصب و راه اندازیالکترو موتور:32KWآلودگی بسیار پاییندارای سرو موتوربدنه یکپارچه لولایینحوه عملکرد مادولارظرفیت حرارتی: 11800000-2500000 Kcal/hایمنی بسیار بالا تامين شده توسط سيستم پيشرفته کنترليسایر لوازم مشعل:خط گاز کامل به همراه تابلو برق مدار فرمان 

  6,688,500,000 ریال 6,825,000,000 ریال 2%
  ارزان شد!
 • 5,595,800,000 ریال 5,710,000,000 ریال 2%
  جدید

  مدل :GND-3100 Mراندمان بسیار بالانوع سوخت : گاز + گازوییلکیفیت بالای قطعات و ساختسهولت نصب و راه اندازیالکترو موتور:28KWآلودگی بسیار پاییندارای سرو موتوربدنه یکپارچه لولایینحوه عملکرد مادولارظرفیت حرارتی: 10300000-2300000 Kcal/hایمنی بسیار بالا تامين شده توسط سيستم پيشرفته کنترليسایر لوازم مشعل:خط گاز کامل به همراه تابلو برق مدار فرمان 

  5,595,800,000 ریال 5,710,000,000 ریال 2%
  ارزان شد!
 • 5,287,100,000 ریال 5,395,000,000 ریال 2%
  جدید

  مدل :GND-385 Mراندمان بسیار بالانوع سوخت : گاز + گازوییلکیفیت بالای قطعات و ساختسهولت نصب و راه اندازیالکترو موتور:26KWآلودگی بسیار پاییندارای سرو موتوربدنه یکپارچه لولایینحوه عملکرد مادولارظرفیت حرارتی: 8800000-2000000 Kcal/hایمنی بسیار بالا تامين شده توسط سيستم پيشرفته کنترليسایر لوازم مشعل:خط گاز کامل به همراه تابلو برق مدار فرمان 

  5,287,100,000 ریال 5,395,000,000 ریال 2%
  ارزان شد!
 • 4,467,820,000 ریال 4,559,000,000 ریال 2%
  جدید

  مدل :GND-375 Mراندمان بسیار بالانوع سوخت : گاز + گازوییلکیفیت بالای قطعات و ساختسهولت نصب و راه اندازیالکترو موتور:22KWآلودگی بسیار پاییندارای سرو موتوربدنه یکپارچه لولایینحوه عملکرد مادولارظرفیت حرارتی: 7800000-1800000 Kcal/hایمنی بسیار بالا تامين شده توسط سيستم پيشرفته کنترليسایر لوازم مشعل:خط گاز کامل به همراه تابلو برق مدار فرمان 

  4,467,820,000 ریال 4,559,000,000 ریال 2%
  ارزان شد!
 • 4,027,800,000 ریال 4,110,000,000 ریال 2%
  جدید

  مدل :GND-370 Mراندمان بسیار بالانوع سوخت : گاز + گازوییلکیفیت بالای قطعات و ساختسهولت نصب و راه اندازیالکترو موتور:22KWآلودگی بسیار پاییندارای سرو موتوربدنه یکپارچه لولایینحوه عملکرد مادولارظرفیت حرارتی: 7100000-1700000 Kcal/hایمنی بسیار بالا تامين شده توسط سيستم پيشرفته کنترليسایر لوازم مشعل:خط گاز کامل به همراه تابلو برق مدار فرمان 

  4,027,800,000 ریال 4,110,000,000 ریال 2%
  ارزان شد!
 • 3,441,760,000 ریال 3,512,000,000 ریال 2%
  جدید

  مدل :GND-365 Mراندمان بسیار بالانوع سوخت : گاز + گازوییلکیفیت بالای قطعات و ساختسهولت نصب و راه اندازیالکترو موتور:18.5KWآلودگی بسیار پاییندارای سرو موتوربدنه یکپارچه لولایینحوه عملکرد مادولارظرفیت حرارتی: 6700000-1500000 Kcal/hایمنی بسیار بالا تامين شده توسط سيستم پيشرفته کنترليسایر لوازم مشعل:خط گاز کامل به همراه تابلو برق مدار فرمان 

  3,441,760,000 ریال 3,512,000,000 ریال 2%
  ارزان شد!
 • 2,356,900,000 ریال 2,405,000,000 ریال 2%
  جدید

  مدل :GND-360 Mراندمان بسیار بالانوع سوخت : گاز + گازوییلکیفیت بالای قطعات و ساختسهولت نصب و راه اندازیالکترو موتور:18.5KWآلودگی بسیار پاییندارای سرو موتوربدنه یکپارچه لولایینحوه عملکرد مادولارظرفیت حرارتی: 6200000-1500000 Kcal/hایمنی بسیار بالا تامين شده توسط سيستم پيشرفته کنترليسایر لوازم مشعل:خط گاز کامل به همراه تابلو برق مدار فرمان

  2,356,900,000 ریال 2,405,000,000 ریال 2%
  ارزان شد!
 • 2,153,060,000 ریال 2,197,000,000 ریال 2%
  جدید

  مدل :GND-350 Mراندمان بسیار بالانوع سوخت : گاز + گازوییلکیفیت بالای قطعات و ساختسهولت نصب و راه اندازیالکترو موتور:15KWآلودگی بسیار پاییندارای سرو موتوربدنه یکپارچه لولایینحوه عملکرد مادولارظرفیت حرارتی: 5300000-1100000 Kcal/hایمنی بسیار بالا تامين شده توسط سيستم پيشرفته کنترليسایر لوازم مشعل:خط گاز کامل به همراه تابلو برق مدار فرمان 

  2,153,060,000 ریال 2,197,000,000 ریال 2%
  ارزان شد!
 • 1,988,500,000 ریال 2,050,000,000 ریال 3%
  جدید

  مدل :GNT 560الکترو موتور:18.5KWآلودگی بسیار پایینسیستم سه مرحله ای نوع سوخت : گازوییل + مازوت + گازظرفیت حرارتی: 6200000-1500000 Kcal/h

  1,988,500,000 ریال 2,050,000,000 ریال 3%
  ارزان شد!
 • 1,936,480,000 ریال 1,976,000,000 ریال 2%
  جدید

  مدل :GND-340 Mراندمان بسیار بالانوع سوخت : گاز + گازوییلکیفیت بالای قطعات و ساختسهولت نصب و راه اندازیالکترو موتور:11KWآلودگی بسیار پاییندارای سرو موتوربدنه یکپارچه لولایینحوه عملکرد مادولارظرفیت حرارتی: 4400000-700000 Kcal/hایمنی بسیار بالا تامين شده توسط سيستم پيشرفته کنترليسایر لوازم مشعل:خط گاز کامل به همراه تابلو برق مدار فرمان 

  1,936,480,000 ریال 1,976,000,000 ریال 2%
  ارزان شد!
 • 1,833,300,000 ریال 1,890,000,000 ریال 3%
  جدید

  مدل :GNT 550الکترو موتور:15KWآلودگی بسیار پایینسیستم سه مرحله ای نوع سوخت : گازوییل + مازوت + گازظرفیت حرارتی: 5300000-1100000 Kcal/h

  1,833,300,000 ریال 1,890,000,000 ریال 3%
  ارزان شد!
 • 1,813,000,000 ریال 1,850,000,000 ریال 2%
  جدید

  رله :TMG-LFLمدل :GND-360نوع سوخت : گاز + گازوییلالکترو موتور:18.5KWترانس جرقه : 15Kvآلودگی بسیار پایینآشکار سازه شعله: فتوسل دمپر کنترل هوا : سرو موتورظرفیت حرارتی: 6200000-1500000 Kcal/h

  1,813,000,000 ریال 1,850,000,000 ریال 2%
  ارزان شد!
 • 1,668,400,000 ریال 1,720,000,000 ریال 3%
  جدید

  مدل :GNT 540الکترو موتور:11KWآلودگی بسیار پایینسیستم سه مرحله ای نوع سوخت : گازوییل + مازوت + گازظرفیت حرارتی: 4400000-700000 Kcal/h

  1,668,400,000 ریال 1,720,000,000 ریال 3%
  ارزان شد!
 • 1,656,200,000 ریال 1,690,000,000 ریال 2%
  جدید

  رله :TMG-LFLمدل :GND-350نوع سوخت : گاز + گازوییلالکترو موتور:18.5KWترانس جرقه : 15Kvآلودگی بسیار پایینآشکار سازه شعله: فتوسل دمپر کنترل هوا : سرو موتورظرفیت حرارتی: 5300000-1100000 Kcal/h

  1,656,200,000 ریال 1,690,000,000 ریال 2%
  ارزان شد!
 • 1,516,060,000 ریال 1,547,000,000 ریال 2%
  جدید

  مدل :GND-330 Mراندمان بسیار بالانوع سوخت : گاز + گازوییلکیفیت بالای قطعات و ساختسهولت نصب و راه اندازیالکترو موتور:7.5KWآلودگی بسیار پاییندارای سرو موتوربدنه یکپارچه لولایینحوه عملکرد مادولارظرفیت حرارتی: 3300000-550000 Kcal/hایمنی بسیار بالا تامين شده توسط سيستم پيشرفته کنترليسایر لوازم مشعل:خط گاز کامل به همراه تابلو برق مدار فرمان 

  1,516,060,000 ریال 1,547,000,000 ریال 2%
  ارزان شد!
 • 1,489,600,000 ریال 1,520,000,000 ریال 2%
  جدید

  رله :TMG-LFLمدل :GND-340-4400نوع سوخت : گاز + گازوییلالکترو موتور:11KWترانس جرقه : 15Kvآلودگی بسیار پایینآشکار سازه شعله: فتوسل دمپر کنترل هوا : سرو موتورظرفیت حرارتی: 4400000-700000 Kcal/h

  1,489,600,000 ریال 1,520,000,000 ریال 2%
  ارزان شد!
logo-samandehi